کاربرد دستگاه ضدعفونی درآمبولانس ها و ماشین های آتش نشانی

ضرورت استفاده از دستگاه ضدعوفنی درآمبولانس ها و ماشین های آتش نشانی

آمبولانس ها و وسایل نقلیه آتش نشانی برای انتقال بیمار یا افراد آسیب دیده استفاده می شوند. این ها افرادی هستند که به دلیل ضعف جسمانی ایجاد شده در معرض ریسک بالای انتقال عفونت هستند. منبع عفونت ممکن است مواد استفاده شده یا کارکنان آمبولانس / آتش نشان ها باشند. در همان زمان، بیماران ممکن است خودشان کارکنان آمبولانس یا اتش نشان ها را الوده کنند.این امکان هم وجود دارد که مواد یا کارکنان آمبولانس و آتش نشان ها، پاتوژن های یک بیمار را به بیمار دیگر منتقل کنند. مسئله مشابه با عفونت بیمارستانی است، اگرچه قانونا مجزا از عفونت بیمارستانی در نظر گرفته می شوند اما غیر ممکن است که بتوان محیطی را که این گونه افراد در آن قرار می گیرند را از سایر بیماران جدا کرد.

ماموران اورژانسی که هر روزه تعداد زیادی از افراد را منتقل می کنند اگر روش ضدعفونی کارآمدی بین هر انتقال مریض نداشته باشند می توانند آلودگی را از طریق سطوحی که اشخاص با آن در ارتباط اند به دیگران منتقل کنند.