blog

کاربرد دستگاه ضدعفونی در دندان پزشکی

آلودگی موجود در هوا، ویروس و باکتری به طور مرتب در حال جا به جایی اند و در محیط های مختلف از یک اتاق به اتاق دیگر در گردش اند. لباس، دست و سطوح و ابزار عوامل انتقال عفونت محسوب می شوند. پوشیدن ماسک و لباس مناسب از آلودگی مستقیم در سلامت حرفه ای پیشگیری می کند، اما در مورد سطوح تا چه اندازه؟

اتاق جراحی دندانپزشکی مکانی است که پر از ابزار و تجهیزات درمانی می باشد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تماس با مردم عام است ضرورت دارد که ضدعفونی کامل اتاق و تجهیزات در چنین محیط هایی صورت پذیرد. زدودن آلودگی از چنین محیط هایی دشوار است. با روش ضدعفونی دستی همیشه به دلیل وجود خطای انسانی کار ضدعفونی به نحو احسن انجام نمی شود و امکان آلودگی زدایی به صورت نسبی فراهم می شود لذا جهت از بین بردن ریسک احتمال عفونت از طریق جا به جایی آئروسل ها در محیط، وجود این دستگاه ضروری به نظر می رسد. اطمینان از این که تمامی سطوح یک اتاق جراحی دندانپزشکی ضدعفونی شده  اند، برای اجتناب از هر گونه آلودگی بالقوه ضروری است.